In verband met de maatregelen rond het coronavirus en de voorgeschreven minimale afstand van anderhalve meter, hebben we ons behandelaanbod in sommige situaties aangepast en maken we ook gebruik van beeldbellen.

Maatregelen in verband met COVID-19:
– Kom met maximaal twee personen naar de afspraak.
– Aangezien we momenteel geen geschikte wachtruimte hebben, vragen we om niet eerder dan twee minuten van tevoren het pand binnen te gaan en boven even te wachten tot wij de tussendeur opendoen.
– Houd altijd tenminste 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen.
– Vanaf 13 jaar vragen we een mondkapje te dragen in het gebouw, in de spreekkamer mag deze af.
– Voor binnenkomst in onze spreekkamer: graag handen wassen en geen deurgrepen, sleutels, telefoons e.d. meer aanraken.

NB Kom niet naar de praktijk en blijf thuis wanneer er onverhoopt sprake is van keelklachten, neusverkoudheid, hoesten, griepverschijnselen en/of koorts. In dat geval kan de afspraak zo mogelijk wel via beeldbellen doorgaan.

Onze praktijk is gevestigd op Brinklaan 7, op de grens van Naarden-Bussum. Parkeren kan even verderop met de blauwe parkeerschijf op de Lambertus Hortensiuslaan. De wachtkamer en de praktijkruimtes zijn op de tweede verdieping. Wij halen u op uit de wachtkamer.

Wij vragen u het volgende mee te nemen naar het eerste gesprek:

  • Identiteitsbewijs van ouder en kind
  • Verwijsbrief huisarts

Een afspraak afzeggen kan kosteloos mits u dit tenminste 24 uur van te voren doet, telefonisch of per e-mail. Indien de telefoon niet wordt beantwoord, kunt u uw boodschap inspreken. Een afspraak voor maandag, dient op de vrijdag ervoor te worden geannuleerd. Wanneer u niet tijdig afzegt, wordt het consult (deels) in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed.

Wanneer de behandeling vergoed wordt door de gemeente, loopt de afhandeling van de facturatie rechtstreeks via hen. Indien er sprake is van niet vergoede zorg of zorg aan jongeren van 18 jaar of ouder, ontvangt u zelf een factuur. Deze dient binnen 14 dagen aan ons te worden voldaan. Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

In de praktijk komen regelmatig kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Mocht dat bij u het geval zijn, dan gelden voor u de volgende wettelijke regels.
Voordat een kind of jongere tot zestien jaar onderzocht of behandeld kan worden, dienen beide ouders (met ouderlijk gezag) hiertoe schriftelijk toestemming te verlenen. Mocht het om welke reden dan ook niet lukken de toestemming van beide ouders te verkrijgen, dan is hulpverlening aan uw kind in onze praktijk helaas niet mogelijk. Wel kunt u in een dergelijke situatie ouderbegeleiding krijgen.

In een echtscheidingssituatie nemen wij ten aanzien van beide ouders een neutraal standpunt in en gaan wij ervan uit dat beide ouders recht hebben op informatie over de voortgang van de behandeling van het kind. Zolang nog geen overeenstemming bestaat over alle zaken die voortvloeien uit de nieuwe situatie van gescheiden huishoudens maken wij geen schriftelijke of mondelinge verslagen van de gesprekken, noch spreken wij een advies uit naar derden. Eerst vindt een intakegesprek plaats, waarbij we bij voorkeur beide ouders gezamenlijk spreken.

Het komt uiteraard voor dat maar één van de ouders van het kind belast is met het ouderlijk gezag en de andere ouder niet. In dat geval rust op de ouder die belast is met het ouderlijk gezag de verplichting om de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. Indien echter problemen tussen beide ouders ontstaan ten aanzien van de communicatie kan dit ertoe leiden dat de ouder die met het ouderlijk gezag is belast geen of slechts gebrekkige informatie verstrekt aan de andere ouder. Indien sprake is van een gebrekkige of geheel ontbrekende communicatie tussen de gescheiden ouders zijn wij op grond van de wet verplicht om de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder desgevraagd informatie te verschaffen over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de opvoeding van het kind betreffen.

Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen. Dit houdt onder andere in dat wij een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van alles wat met uw contact met ons te maken heeft. Zonder uw toestemming mag er geen informatie aan derden wordt gegeven. Als het gaat om doorverwijzing naar, of informatieverstrekking aan een andere behandelaar, mag deze informatie alleen gegeven worden als u (of uw kind van 16 jaar of ouder) daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Voor meer informatie over de beroepscode zie www.psynip.nl. Daarnaast houden wij ons aan de voorschriften van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De behandelend psycholoog kan uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) bespreken met collega’s met als doel de behandeling te optimaliseren.